Zdanění příjmů a majetku

V Praze dne 17. ledna 2006

Č.j. 05/14668/2005

Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vám sdělit, že dne 9. ledna 2006 se konala první schůzka
ministrem financí zřízené expertní skupiny, jejímž cílem bude vypracovat
materiál ve formě věcného návrhu zákona obsahující řešení problematiky
zdanění příjmů a majetku, který bude zejména přinášet zjednodušení zákona o
daních z příjmů oproti současnému stavu. Návrh nového systému v oblasti
zdanění příjmů a majetku předloží expertní skupina do konce července tohoto
roku.

Společné práce v expertní skupině se účastní přední specialisté z
Ministerstva financí, zástupci odborových organizací, akademické obce a
zástupci z řad daňových poradců i dalších odborníků na daňovou problematiku.
Do jistě obtížného úkolu expertní skupiny je prostřednictvím komunikace přes
internetové stránky Ministerstva financí přímo a plnohodnotně zapojena i
široká veřejnost, jejíž připomínky budou transparentním způsobem zapracovány
a budou sloužit nejen jako jeden ze zdrojů informací expertní skupině.

V této souvislosti by Ministerstvo financí rovněž s povděkem přijalo
případná stanoviska institucí, jakožto v neposlední řadě i Vaše osobní
vysoce odborné postoje a kvalifikované názory ke všem projednávaným okruhům
otázek, zejména však k následujícím:

1. V čem spatřujete nadbytečnou složitost daňových zákonů v oblasti zdanění
příjmů a majetku a zatížení daňových subjektů, kterým musí daňové subjekty
čelit v současném systému?

2. Která konkrétní ustanovení platných zákonů v oblasti zdanění příjmů a
majetku nesplňují podle Vašeho názoru požadavky na jednoduchost a jasnost
daňové legislativy?

3. Jaký by byl Váš vlastní návrh řešení současného stavu legislativy v rámci
nových zákonů o zdanění příjmů a majetku. Doporučujeme, aby tento návrh
obsahoval zejména Vámi navrhovaná řešení jednotlivých tematických zadání,
kterými jsou:

a) základní zásady zdanění příjmů a majetku
b) předmět daně
c) definice pojmu daňový poplatník
d) daňový základ
e) výjimky, odčitatelné položky, daňové zvýhodnění a osvobození
f) daňové sazby
g) vliv na státní rozpočet
h) ustanovení o vztazích s mezinárodním prvkem
i) ustanovení pro vybírání daně
j) daňové ošetření rezerv a opravných položek

Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si Vám jménem Ministerstva financí i
jménem svým osobním upřímně poděkovat za Vaši mimořádně ochotnou a
konstruktivní spolupráci. Za tu spolupráci, která jistě bude, jak jsem pevně
přesvědčena, přinášet konkrétní pozitivní výsledky pro vytváření kvalitních
podmínek veškerých výdělečných aktivit v České republice a povede tedy zcela
jistě ve svém konečném důsledku k výraznému zvýšení životní úrovně a tedy i
kvality života všech občanů naší krásné země v srdci Evropy .

S pozdravem

Ing. Dana Trezziová, v.r.

náměstkyně ministra financí