Zasedání představenstva Srpen 2018

Zápis ze zasedání představenstva ASBS dne 29.8.2018

(Zámek Berchtold Kunice, Hlavní č.6 – Praha )

Představenstvo se sešlo v počtu 6 ti osob a je usnášeníschopné.

Představenstvo obdrželo plné moci udělené J. Kameníkovi – Nováček, Světlík, Jonášová, Vyorálek

Omluveni – Mai, Dostál, Zadražil, Soukup

1. J. Kameník seznámil představenstvo:

1. o odeslání dopisu panu Faltínkovi ve věci provedeného semináře k zákonu o další bezpečnostní činnosti – zatím bez odezvy.

2. o prominutí penále od finančního úřadu

3. o ukončení členství firem PCO Horský (Pergl) a SAGUR s.r.o. (Strnad) od 31.7.2018 (ASBS nezůstali nic dlužní)

4. o provedené platbě ASBS za dluh Jaguardu u T-M ve výší 115 Kč

5. o kontrole 17.7.2018 na Pražské správě sociálního zabezpečení – kontrola dopadla bez závad

6. s principy financování a evidencí ASBS, upozornil, že za cca měsíc končí stávající certifikát a navrhl nová možná řešení. Dále požádal představensto o vlastní návrhy na účetní firmy do konce září 2018.

představenstvo bere na vědomí

2. Představenstvo ukládá J. Kameníkovi:

1. zajistit pamětní medaile k výročí ASBS v obdobném rozsahu a ceně jako k 10. a 15. letému výročí

3. Představenstvo schválilo:

1. Jmenování nového předsedy krajské pobočky Praha – pan Jaroslav Štefek ke dni 1.8.2018

Usnesení schváleno – 10 x pro, 0 proti

za správnost : David Vlček, Petr. Petřík

…………………………………………………..

.………………………………………………