Zasedání představenstva Prosinec 2018

Usnesení z jednání prezidia a představenstva ASBS ČR z.s. ze dne 12.12.2018 Hotel Berchtold Kunice

Přítomni : dle prezenční listiny představenstvo je usnášení schopné (přítomno 13 členů z 18)

Zasedání řídil prezident ASBS ČR dle programu jednání.

Schvaluje :

 1. Smlouvu o dílo na zpracování účetních a ekonomických agend s firmou AP účetnictví, finance s.r.o. za částku 4.000,- Kč měsíčně vč. DPH.
 2. Vyloučení členů spolku – BLANÍK, Česká bezpečnostní služba, spol. s r.o. IČ: 645 81 101 a BLACK MORE, SE IČ: 284 08 659 – za dlouhodobé neplacení členských příspěvků.
 3. Rozpočet na rok 2019 ve výši plánovaných nákladů 1.108.500,- Kč.
 4. Plán práce na rok 2019 – presidium dne 26.3.2019 od 17,00 hod. v Kunicích,

– sněm delegátů dne 27.3.2018 od 10,00 hod. v Kunicích

– presidium a představenstvo dne 12.9.2018 v Kunicích

– presidium a představenstvo dne 12.12.2018 v Brně

 1. P. Šváchu Bohuslava do funkce místopředsedy KP Praha.

Ukládá :

 1. presidentovi Dr. Kameníkovi vyhotovit a předat p. Bohuslavu Šváchovi jmenovací dekret místopředsedy KP Praha.
 2. vicepresidentovi p. Milanu Soukupovi zaslat firmám BLANÍK a BLACK MORE, SE rozhodnutí o vyloučení ze spolku ASBS ČR, z.s.

Bere na vědomí :

 1. Informaci o stavu v projednávání zákona o BS v parlamentu ČR.
 2. Informace o rozsudku Městského soudu v Praze k žalobě USBS ČR proti Úřadu vlády ČR ve věci její nečinnosti. MS rozhodl, že vláda ČR není správním orgánem.
 3. Informaci o podpisu Rámcové smlouvy mezi ASBS ČR, z.s. a AMBIS a.s. o možnosti výkonu praxe studentů Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovní institut AMBIS u členských firem Asociace.
 4. Od 1.1.2019 je zrušen sekretariát Asociace, telefon přesměrován na Dr. Kameníka a e-mail na p. Milana Soukupa.
 5. Informaci p. Davida Vlčka o možných změnách v Rámcové smlouvě s T-Mobile.

Zapsal : Dr. Jiří Nováček

JUDr. Jiří Kameník v.r.

president

Dne 29.6.2018 obdržela ASBS ČR, z.s. odpověď od Generálního finančního ředitelství na naší žádost o prominutí zaplacení daně jsme obdrželi kladnou odpověď a daň je nám prominuta.