Zasedání představenstva Červen 2018

Usnesení z jednání prezidia a představenstva ASBS ČR z.s. ze dne 27.6.2018 Hotel Berchtold Kunice

Přítomni : dle prezenční listiny představenstvo je usnášení schopné (přítomno 13 členů z 18)

Zasedání řídil prezident ASBS ČR dle programu jednání.

Schvaluje :

 1. Zaplacení částky 240.401,- Kč do lhůty splatnosti na účet Finančního úřadu.

Ukládá :

 1. viceprezidentovi p. Milanu Soukupovi dokončení novelizace Směrnice č.2 v návaznosti na změnu účetní firmy
 2. presidentovi Dr. Kameníkovi zaslat předsedovi poslaneckého klubu ANO 2011 p. Faltýnkovi dopis se žádostí o dodržení přislíbené spolupráce tak, aby USBS byla zvána na jednání organizovaná poslanci Hnutí ANO 2011 (např. p. poslancem Králíčkem)

Bere na vědomí :

 1. informaci o ukončení smlouvy s účetní pí Benešovou, která dle pracovní smlouvy se svým zaměstnavatelem nesmí tuto činnost z důvodu střetu zájmů provádět pro Asociaci.
 2. Informaci o existenci návrhu novelizace zákona č. 101/2000 Sb. v návaznosti na nařízení EU o GDPR. Předložený návrh nebyl schválen.
 3. podpis Dohody o spolupráci mezi SPČR a HK ČR v oblasti soukromé bezpečností činnosti.
 4. informaci o připomínkách k zákonu o SBS. V zákonu bude uvedeno, že otázku spolehlivosti, zdravotní způsobilosti a cenové regulace budou neprodleně po schválení zákona řešeny samostatnými Vyhláškami.
 5. informaci o kontrole PSSZ dne 17.7.2018.
 6. informaci o předání schválených sponzorských darů na UTB Zlín nejlepším studentům bakalářského a magisterského studia (9.7. Dr. Kameník, 10.7. p. Světlík)
 7. informaci o rozhodnutí Fin.úřadu hl.m.Prahy na naši žádost o posečkání úhrady daně, kdy došlo ke snížení na částku 240.401,- Kč, kterou jsme povinni do data splatnosti v měsíci září uhradit. Tím byly ze strany asociace vyčerpány veškeré obligatorní postupy.
 8. Na naší žádost Generálnímu finančnímu ředitelství o prominutí úhrady této daně v rámci fakultativního postupu jsme dosud neobdrželi odpověď.

Zapsal : Dr. Jiří Nováček

JUDr. Jiří Kameník v.r.

president

Dne 29.6.2018 obdržela ASBS ČR, z.s. odpověď od Generálního finančního ředitelství na naší žádost o prominutí zaplacení daně jsme obdrželi kladnou odpověď a daň je nám prominuta.