Zápis z jednání 16. sněmu členů

Zápis z jednání 16. Celostátního setkání členských firem a Sněmu delegátů konaném dne 21.3.2018 v Hotelu Berchtold v Kunicích

Přítomni : dle prezenční listiny – z 52 členů a 4 členů presidia přítomno 33 členů

– host: p. Radek Zapletal, tajemník USBS ČR

Dr. Kameník zahájil jednání přivítáním přítomných členů a delegátů a předložil návrh na volbu mandátové komise ve složení : předseda JUDr. Nováček, členové Dr. Valenta a p. Milan Krejča, tato byla zvolena všemi přítomnými..

Předseda mandátové komise informoval, že z 56 členů s právem hlasovacím je přítomno 33 členů a tím je jednání usnášení schopné.

Zasedání řídil president ASBS ČR, z.s., který předložil program jednání a po jeho schválení všemi přítomnými jednání probíhalo dle schváleného programu.

Členové spolku ASBS ČR z.s. schválili :

  1. Zprávu o činnosti spolku (schváleno 33 členy)
  2. Plán činnosti spolku na rok 2018 (schváleno 33 členy).
  3. Rozpočet na rok 2018 ve výši 1.029.790,- Kč (schváleno 33 členy).
  4. Zprávu o činnosti Kontrolní komise a kontrolu hospodaření spolku (schváleno 33 členy).
  5. Novelizaci Směrnice č. 2 – Příspěvkový řád od 1.4.2018 (schváleno 27 členy, 2 se zdrželi hlasování, 4 členové proti).
  6. Strategii a další vývoj ASBS ČR z.s. (schváleno 33 členy).

Členové spolku ASBS ČR z.s. berou na vědomí :

– informaci Dr. Kameníka a tajemníka USBS p. Zapletala o :

– stav přijetí zákona o bezpečnostní činnosti

– návrh MV ČR na zřízení samostatné Komory SBS

– informaci p. Zapletala o povinnostech dle GDPR a projednávání návrhu zákonu ke GDPR

vládou ČR

– informaci p. Milana Soukupa k přípravám oslav 20. výročí založení Asociace v roce 2019

– návrh p. ing. Vítězslava Dostála na možnost umístění reklam členských firem za úplatu na této

oslavě a použití získaných prostředků z reklamní činnosti na úhradu nákladů spojených s touto

oslavou.

Na závěr členské schůze byly členům spolku předány certifikáty ASBS ČR na rok 2015.

Zapsal : JUDr. Jiří Nováček

JUDr. Jiří Kameník

prezident