X. výročí Asociace soukromých bezpečnostních služeb

 X. let výročí založení Asociace soukromých bezpečnostních služeb

Vážené kolegyně, kolegové.
Rozvoj komerční bezpečnosti, tedy aplikaci bezpečnostních technologií a postupů za úplatu je bezvýhradně spojen s existencí soukromého vlastnictví, jeho ochranou a s tím spojených práv.

Změnou forem vlastnictví v roce 1989/90 počíná vznikat i tento nový obor. Na prahu vzniku těchto bezpečnostních služeb stojí několik firem.Mezi prvními a možná i s prvním povolením stojí JUDr. František Brabec. Prosím silencium, aby si tento fakt zapamatovalo, neboť se jedná o relevantní skutečnost, která dále determinuje vývoj komerční bezpečnosti a vznik Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR.

Dne 14. září 1999 je den ustavující schůze sedmi bezpečnostních společenstev, která se konala v Olomouci. Jak jinak, vždyť jedním z hlavních aktivistů vzniku ASBS ČR byl tehdejší činovník společenstva KPKB ČR Vilda Kytlica, otec Vilema Kytlici, majitele naší členské firmy. Velký podíl na vzniku tohoto společenstva měla aktivita G4S, zejména tehdejšího generálního ředitel PhDr. Michala Fábery, který pro činnost asociace poskytl nejen nebytové prostory, ale i podporoval finančně svého pracovníka a pozdějšího generálního tajemníka ASBS ČR JUDr. Josefa Černého, který jako zkušený organizátor a znalec soukromobezpečnostního prostředí shromáždil k myšlence sjednocení a společného zastoupení při prosazování základních atributů pro rozvoj komerční bezpečnosti velkou skupinu vlivných a schopných bezpečnostních firem.
Asociace v té době měla být skutečně jediným prestižním uskupením, neboť, kdo mohl do této problematiky hovořit byl členem některého ze sdružení vstupujícího do tohoto formujícího se uskupení. Mezi osobnosti a frmy patřily Securitas ČR a její generální ředitel Michal Kuník, dnešní generální ředitel vzdělávacího institutu TRIVIS JUDr. Karel Klvaňa, ale i náš předseda KP Praha Jaroslav Štefek a dnešní vicepresidenti ASBS ČR Petr Kříž a Miloš Světlík. Asociace si dala vznešené cíle jejíhož vrcholem měl být Zákon o soukromých bezpečnostních službách, který by tento nový obor zakotvil do nejvyšší formy uznání – do zákona.
Paradoxně k založení ASBS ČR přispěla i neschopnost a těžkopádnost HK ČR zařadit tuto převážnou část odborné veřejnosti do řad HK ČR, čemuž bránila a dodnes brání směrnice o zařazování společenstev. Pro ty co neznají tuto problematiku vysvětlím:
V té době byl v HK ČR přihlášen a zařazen jako jedniné oborové společenstvo Český klub soukromých detektivních služeb a služeb ochrany majetku a osob. Byl vedený zkušeným odborníkem, teoretikem a autorem prvních publikací o soukromé bezpečnosti, harcovníkem komerční bezečnosti, JUDr. Františkem Brabcem. Mezi skupinou odborníků
z ASBS ČR a Dr.Brabcem však bohužel nedošlo k vzájemnému pochopení a spíše došlo k boji o podřazování pod zájmy té které skupiny. HK ČR nevytvořila v té době, resp. dodnes nevytváří platformu na které by se dala vést diskuse o otázkách v tomto oboru. To je trvalou vadou této ze zákona zřízené komory.
Ptáte se proč takový boj o členství v HK ČR?
Je to jednoduché. Celá odborná veřejnost cítila potřebu upravit zákoným způsobem tento „nově“ vzniklý odbor a kdo to mohl prosadit nejlehčeji byla především HK.
Proč zákon?
Absence popisu činnosti těchto služeb v zákoně dává prostor kdejakým kejklířům, nedoukům a podvodníkům, kteří v tzv. volném trhu kupudivu velice dobře prosperují. Propírají přes neurčené služby velké množtví peněz, předstírají jakési tajné služby, které neprovádí a inkasují královské odměny, provádí kriminální a zločinnou činnost, kterou přikrývají tajuplnými bezpečnostními službami. Naopak neexistující popis činnosti nedává žádnou právní záruku pro odborné firmy, které se snaží o řádné a kvalifikované provozování skutečných bezpečnostních služeb.
Chybí jednoznačné stanovení provozujícího subjektu a jeho pravomocí a tak se při tzv. bezpečnostních činostech objevují hrubosti, násilí i zabití, která ovšem před našimi soudy prochází a naopak jsou tvrdě kritizovány a stíhány legální zadržení zlodějů a narušitelů práva, neboť naše soudy nevědí, či nechtějí vědět, jak oprávnění občana a právnické osoby ve smyslu § 76 odst. 2 vlastně aplikovat a jak může ten který vlastník prodejny vyžadovat chycení zloděje.
Mínění „vlivných“ se mění podle toho o koho se jedná. Vlivní přes „své“ soudy, svou prokuraturu či svou policii si zařizují mínění veřejnosti o činnosti těchto služeb. Proto jsou flagrantní případy oprávněného zadržení skandalizovány a naopak zadržení vlivných jsou cestou „vlastní„ policie, prokuratury, soudu bagatelizovány. Nebylo zřídka, že právě v síti chycených zlodějů se ocitl i představitel moci, práva a politiky. Tedy tento neřešený stav vyhovuje kriminálníkům, podvodníkům a všem, kteří nehodlají společenské uzace dodržovat. V každém případě však komplikuje značně podnikání všem „normáním „ firmám“..
Proto je jasné každému odborně myslícímu podnikatelskému subjektu, že ten, kdo navrhne odpovídající právní úpravu, je vlastně vítězem na poli komerční bezpečnosti. K tomu můžeposloužit především zákonem stanovené připomínkové místo a tím HK ČR je. Proto se bohužel strhl boj o HK ČR.
Jen pro dokreslení vývoje dodávám. Dnes vévodí HK v oboru soukromé bezpečnosti, respektive bezpečnostních služeb dvě společenstva a to tzv. SOMO – Společenství ochrany osob a majetku dnes vedená p. Bayrem mladším a p. Lubošem Krejčím. Za detektivy dnes hovoří JUDr. Miroslav Vávra, který vede Českou komoru detektivních služeb. Třetím společenstvem je AGA, která však s ohledem na technické služby má docela odlišné postavení od uskupení aplikátorů bezpečnostních technologií (detektivních služeb a služeb ochrany majetku a osob). HK ČR má tak ve svých představách zastoupeno vše co v oblasti komerční bezpečnosti existuje. Podle toho se tváří a jedná, i když ji zastupují společenstva, která dohromady nedají ani sílu firem ASBS ČR, natož sílu obchodní Security Clubu či společné odborné síly USBS. Zdůrazňuji, že zde neberu v potaz sílu a pozici technických služeb, zastupovanou AGA, která má své vlastní problémy.
Nejde jen o početní či obchodní sílu, jde o to, že několik firem chce zastupovat komerční bezpečnost za celou Českou republiku pod záštitou HK. Poměr vlivu zaměstnanosti, tvořeného obratu, zobecněných zkušeností, zaměstnaných odborníků se dá vyjádřít neradostným poměrem, který zdrcujícně vyznívá ve prospěch uskupení ASBS ČR + SC. Můžeme se tedy usmívat, ale opak je pravdou. Jde o velmi nebezpečný jev, pro naše postavení. Tento nahlouplý stav může zapříčinit i důsledky podnikatelské smrti. Proto se dnešní usilování ASBS ČR věnuje oponentní cestě, ale o tom až v následujícím obsahu mého hodnocení.
Dovolte, abych ještě chvíli pokračoval v chrakteristice nedávné minulosti našeho oboru. V té době se rozvinula válka o zákon o soukromých bezpečnostních službách a tím o množtví společenstev v HK ČR. Přečíslení počtu společenstev HK a tím přehlasování prvního zapsaného společenstva ČKSDSOM bylo cílem. I já jsem do tohoto boje neblaze přispěl. Stal jsem se vicepresidentem v ČK a založil jsem právě zmiňovanou Českou komoru soukromých detektivních služeb s cílem „převálcovat“ uskupení kolem zakládající ASBS ČR. I náš dnešní kolega a místopředseda KP Praha pan Jiří Strnad založil se stejným cílem samostatné SOMO, dnes vedené zmíněnými přívrženci HK ČK pp. Krejčím a Bayerem. Jak vidíte i my jsme tomu „dali „ korunu, což jsme si velmi rychle uvědomili. Jako satisfakci jsme společně s panem Milanem Soukupem a Jiřím Strnadem založili sdružení Bohemia – asociace detektivních a ochranných služeb, která se na zakládajícím sjezdu ASBS ČR teprve formovala, a dnes tvoří více jak jednu třetinu naší členské zákadny.
Z uváděných faktů je vidět, že sjednocování bezpečnostího průmyslu se rodilo velmi těžkoa dodnes je nejednotnost velkou překážkou pro zlepšování podmínek podnikání v tomto oboru..
Asociace vznikla na uvedeném ustavujícím sjezdu v Olomouci sjednocením 6 ti menších společenstev KPKB ČR, KPKB Severočeského kráje , Jihomoravkého a Severomoravského kraje. Dále společenstvem CBS ze kterého byl také zvolen první prezident ASBS ČR p. Jaroslav Zavázal. Šestým společenstvem byla Bohemia Asociace detektivních a ochranných služeb, která se k této pětici přidala. Vedle funkce prezidenta se zřídila funkce tzv. Generálního tajemníka se dvěmi sekretářkami. Tento sekretariát pak připravoval všechny akce a vedl nutnou agendu. Měl k dispozici smluvní účetní firmu a začal spolupracovat s různými externisty na přípravě různých programů, teré by asociaci zviditelnily a pomocí nichž by se asociace stala leadrem na bezpečnostním trhu. Je potřebné říci, že Dr. Černý měl dobrou představu o profesionálním vedení takové asociace. Vlastní časopis a další myšlenky určitě nebyly špatné. Jediné co bylo špatné a co se nám také značně vymstilo bylo neekonomické jednání, účetní nedůslednost a neznalost a nerespektování zákonných ustanovení daňových předpisů.
Asociace se v roce 2002 propadla do dluhů a sankcí, které navíc Dr. Černý nehodlal přiznat ani členům představenstva a presidia. Bohužel jsem to byl já, kdo z pozice nově zvolené funkce vicepresidenta a pro ekonomiku začal tento stav monitorovat a ověřovat. Byla konstatována velmi vážná situace na konci roku 2002, kdy bylo evidentní, že další existence asociace je ohrožena, neboť jsme čeli konkrétnímu manku ve výši 300 000,- Kč a neschopnosti zaplatit další pohledávky ve výši 450 000,- Kč. Navíc se rozhodla KPKB ČR vystoupit z ASBS ČR a asociaci nájemné za užívané prostory nezaplatit a na další činnosti se nepodílet. Totéž platilo o velkých firmách jako G4S, Securitas, ABL, Wespoint, Dora, kteří z ASBS ČR odešly a založily tzv. Security Club. Asociační rozpočet z plánovaných 2.2 milionu Kč poklesl na cca 1. milion Kč. Bylo evidentní, že asociace musí nastoupit cestu šetření, skromnosti a útlumu, aby vůbec přežila. Bylo evidentní, že v ASBS ČR přežilo jen zdravé jádro.
Na jaře 2003 v Brně byl uskutečněn volební sněm na kterém jsem byl zvolen presidentem patrně proto, že se nikomu z kolegů do této neblahé situace jít nechtělo nebo snad proto, že když jsem si to „spískal“, tím, že jsem do hospodaření takto zaryl, tak ať si to užiji. Cesta úspor započala stěhováním z rozsáhlých prostor do kanceláře v Praze 1 na Florenci 19.
Srovnat závazky, vymoci žalobou dluhy, to byla první práce, která byla nepříjemná, ale zvládnutelná. Horší však bylo, že nás tato činnost a finanční nedostatky značně pozdržely od společenské činnosti, která měla ASBS ČR postavit na společenský žebříček, který by ji umožnil hájit zdárně práva svých členů.
ASBS ČR do té doby bohužel žádných postavení nezískala, snad i ztratila, ač nám kolega Černý tvrdil pravý opak. Pro objektivní hodnocení je potřebné říci, že se podařila navázat spolupráce s Universitou T. Bati ve Zlíně. Vznikl vysokoškolský obor bezpečnostní technologie, který se velmi dobře ujal a dodnes jde o úspěšnou společnou akci této university a naší asociace.
V roce 2004 se asociace dohodla o společné platformě bývalých členů asociace sdružených v Security Clubu a byla založena UNIE SBS, která je pracovním společenstvem pro tato dvě sdružení. Díky této spolupráci se můžeme etablovat na akcích pořádaných Svazem průmyslu a tak participovat např. na práci Sektorových rad, které produkují Národní soustavu zaměstnaneckých pozic, což je pro každého z vás důležitý nástroj pro práci s lidskými zdroji. Při navazování spolupráce v rámci USBS byl aplikován náš přístup, který je pro mě základním pracovním principem : Nebavme se o věcech, které nás rozdělují, bavme se o věcech, které nás spojují, jsou našimi společnými cíli. Tak došlo ke sjednocení názoru na společné propagaci a reprezentaci oboru na vnitřní i zahraniční scéně. Tím došlo i k úsporám za příspěvky CoEES, které nás značně zatěžovaly. Místo toho jsme prostředky věnovali na společnou práci tajemníka USBS mgr. Zapletala bez jehož pomoci jsem nemohl být i prvním prezidentem USBS, neboť bych práci vůbec časově nezvládal.
V roce 2005 -06 muselo presidium ASBS ČR předělat vnitřní směrnice, tak aby byla možná spolupráce v rámci USBS a financování společných akcí s dalšími subjekty. Vyvstala totiž evidentně do popředí jediná možná tendence: spojit mozky, pracovníky, finance k dosažení cíle a rozhodnout na poli bezpečnostního průmyslu nejen zdravou a rozumnou myšlenkou, ale též hospodářskou pozicí všech firem v ASBS ČR a SC. Rozhodnout silou své zaměstnanecké základny. V té době se opět objevila myšlenka zákona o SBS, kterou se snažil vyvolat Český klub a KPKB. Bylo patrné, že pro budoucnost oboru je nutné zaujmout skutečné stanovisko a toto také prosadit a tím vyřadit jednou pro vždy různé separtní tendence, některé i slabomyslné.
Nevadí mi, že se KPKB ČR odtrhla, ale vadí mi, že podporuje v rámci své činnosti hloupé a neuvěřitelně špatné tendence jako jsou iniciativy např. „Modrý maják“. Vážené auditorium, nechci provádět kritiku KPKB ČR, jen vám dám na zamyšlenou, které vozidlo na křižovatce pojede dříve houkající záchranka, hasiči, policajti, plynaři, elektrikáři nebo vozidlo soukromých bezpečnostních služeb. Ze zákona a z hlediska celospolečenských zájmů přednost určitě přednost lidské zdraví, požár, výbuch plynu, spadlé el. vysokonapěťové vedení před alarmem, který signalizuje možné vloupání do prodejny. Tedy pokud nechápeme tyto zcela zjevné právní atributy, pak nemůžeme chtít řídit obor, společnost a dokonce bychom ani v tomto oboru neměli podnikat, neboť nechápeme bezpečnostní priority a souvstažnosti. Bohužel takových aktivit je v našem oboru vidět více.
Situaci značně komplikuje rozhodování jak vůbec chtít tzv. „Kultivovat obor“. Padají staronové návrhy na vytvoření Komory, která si sama pak sjedná odpovídají regule. Všichni však vědí, že tento návrh neprojde ani přes MV, natož parlamentem či podpisem prezidenta ČR, neboť prezident Klaus je zásadně proti tvorbě komor. Další alternativa je věcnější a průchodnější. Jde o cenovou minimální regulaci, která zakotví nejnižší možnou cenu nabízených strážních služeb. Varianta však naráží na otázku jak popsat tuto službu, když je zakotvena pouze v podzákonném aktu vladním nařízení č. 469 / 2000 Sb. Opět zde vyvstává myšlenka, že je potřebný zákon který by nejen popsal naši činnost, ale stal se oporou pro zákonné stanovení minimální ceny.
O této situaci jsme diskutovali na širokém plénu. Jedna z diskusí s Dr. Brabcem nad publikací Komerční bezpečnost mě inspirovala v názoru, že jedině možný postup, je tzv překlopit již existující popis z vládního nařízení do zákonné podoby, která je akceptovatelná jak soudům, tak státním úředníkům při správním řízení. To také v této publikaci naleznete. Od myšlenky k realizaci však bylo nutné vyvolat zájem příslušných míst. Byla to otázka času a iniciativy, kterou jsme vytvořili v rámci presidia USBS. Komunikací s MV ČR, ŽO MPO, jsme postupně vytvořili reálnou možnost jak se k dnešní úpravě propracovat.
Proč je podstatné být v zákoně ? Protože pokud svou činnost nemáte deklarovánu v zákonně není možné po nikom žádat, aby ji respektoval. Tím méně, aby k této činnosti přihlížely soudy a správní orgány. Vaše nářky nad počínáním DI SEVEN a jeho podnikatelských iniciativ na invalidech bylo slyšet ze všech stran. Jak ale ustanovit, že bezpečnostní pracovník má být zdravotně způsobilý. Přeci vyhláškou ministerstva zdravotnictví. Na jakém podkladě ji však toto ministerstvo vydá? Jen na podkladě činností uveřejněných v zákoně. A tak vznikla oprava živnostenského zákona změnou v zák. 274/2008, který byl parlamentem schválen 25.6.2008. Opětovně nastalo velké úsilí o boj o znění vyhlášky o odborné způsobilosti MV ČR č. 16/2009 (6.1.), která upravuje vstupní podmínky do oboru a počítá s vydáním uvedené zdravotní způsobilosti. Dnes najednou slyším „Co to je za hloupost ?“ „Budou to jen komplikace.“ To nemůže přinést nic dobrého – atd.
Chápu , že i na taneční zábavě, kde je dostatek jídla, pití a hezkých žen může nešťastník, který netančí, nebaví se, nepije být mrzutý. A když se mu ještě žena spustí s jiným tanečníkem je jeho neštěstí dokonáno. Prosím odpovězte jestli by nebylo lepší taneční zábavy tedy nepořádat, protože to může být vlastně jen komplikace.
Je pravdou to ,že při tvorbě legislativy nelze vymezit např. skupinu podnikatelů, která dnes bude svým způsobem poškozena. Jde o majitele, ředitele a jednatele, kteří nebudou splňovat kritérium odborné střední školy. Naše iniciativa byla taková, že by se měla tato skupina zohlednit např. Prominutím tohoto vzdělání úspěšnou délkou praxe 10 let v oboru a tím by to bylo prominuto. Jenže takové vyjímky v legislativě nelze jednoznačně zakotvit. Vím, že někteří z Vás mají takový „problém“, přesto jsou to dobří odborníci a i lepší obchodníci než kdokoliv z nás. Pro takové případy je však velmi snadné získat nápravu. Tito lidé mají 5x na to, aby jeden test a 2 ústní otázky během 15 minut zvládli. Je to vůči nim určitá nespravedlnost, ale prosím berte v úvahu, že nalézt jedinečné spravedlivé řešení pro všechny je nemožné. Myslím, že členům ASBS ČR s takovým handicapem je možné velmi rychle a dobře vypomoci.
Absolvovali jsme právě letmou „ procházku“ vývojem historie ASBS ČR za téměř 10 let její existence. Shrnul jsem praktickou činnost ASBS ČR prováděnou v rámci jejích deklarovaných cílů. Cíle vytvořit si pro obor právní rámec jsme dosáhli bez původní formy zákona o SBS . Že by nám takový zákon dal nějaká oprávnění je iluze. Není reálné ani předpokloádat, že by náš parlament takový zákon schválil.
Cíle jsme dosáhli a je tedy na Vás, jak bude dále ASBS ČR pokračovat. Teoreticky bychom si mohli potřást rukama a činnost asociace založené k těmto cílům úspěšně ukončit a říci si jak jsme byli cílevědomí, dobří a úspěšní. To vše bychom oslavili na velmi bohaté veselici, neboť máme na bankovním účtu úsporu cca 260.000,- Kč. Jak to bude dál je na Vás všech a na dnešním sněmu.
Nyní mi dovolte podat stručnou:
Zprávu o činnosti ASBS ČR v roce 2008.
Rok 2008 byl předznamenán jednáním s ministrem vnitra ČR p. Langrem v roce 2007.
V roce 2008 je provedena další koordinační schůzka s ministrem a několik dalších konzultačních schůzek s kompetentními pracovníky MVČR k formulaci právního rámce soukromých bezpečnostních služeb do změny Živnostenského zákona. Ministr vnitra dal několik limitů, které jsme nemohli přestoupit. 1) náš návrh nezvýší počet asministrativy státních úřadů, 2) musíme garantovat zvyšující se odbornost našich pracovníků, 3) musíme se vejíít do právního rámce ČR a garantovat tak úplnou zákonnost našich postupů.
Naše návrhy spočívaly ve třech rovinách:
a) vytvoření zákonné komory SBS, která tyto cíle splní a naplní, předpoklad je její zákonný vznik. Myšlenka byla odmítnuta pro obecnou nechuť jakékoliv komory zřizovat a podporovat.
b) překlopení popisu činnosti do zákonné úpravy- moje původní myšlenka a minimální cenová regulace, neboť minimální cena služeb u ochranny osob a majetku padá pod minimální mzdu. Zdůvodnění, že UHOZ neumí ze zákona tyto dva pojmy řešit a neustále pracuje jen s minimální cenou. Myšlenka byla zamítnuta pro zdlouhavost případných meziresortních řízení.
c) překlopení popisu činností z nař. vl. 469/2000Sb. A tím dosažení potřebných parametrů pro další správní úpravy. Myšlenka byla přijata, neboť SBS zůstávají podnikatelskými subjekty sloužícími výhradně pro občany a právnické osoby. Byla diskutována otázka sportovních utkání, při kterých však nebyla zjišgtěna žádná kontraverze. Každý vlastník, o to více podnikající subjet je ze zákona povinný si vlastnictví chránit. Pokud toto nemůže zvládnou díky zločinné činnosti porušovatelů zákona je kompetentní a jediná cesta a to je odborný zásah PČR. V tomto třetím bodě došlo k naprosté odborné, právní shodě i shodě v technickém rychlém postupu. Tyto schůzky s ministrem a jeho úředníky si však vyžadovaly dokonalé přípravy a mnohahodinové diskuze, která se operativně prováděla v rámci presidia USBS, neboť do března 2008 ASBS ČR předsedala USBS a presidentem USBS jsem byl z tohoto titulu já. 15 března došlo k předání presidentství na pana M. Kuníka. Na presidia USBS jsem byl doprovázen a podporován panem Křížem a JUDr. Nováčkem, někdy střídavě a v některých případech situace ani neumožňovala tuto koordinaci. Při projednávání našich cílů v parlamentních kompetentních orgánech jsem byl doprovázen též panem V. Malým. Jmenovaným kolegům děkuji za jejich pomoc, loajalitu, obtíže, které jim tato jednání působila i za čas, který práci obětovali.