Usnesení z jednání prezidia a představenstva ASBS ČR z.s. ze dne 26.3.2019 Hotel Berchtold Kunice

Přítomni : dle prezenční listiny  představenstvo je usnášení schopné (přítomno 13 členů z 18)  

    Zasedání řídil prezident ASBS ČR dle programu jednání.

Schvaluje :

  1. vyloučení z důvodu dlouhodobého neplacení členských příspěvků a nezájmu o další členství, a to B.S.-KINGS s.r.o., IČ: 25332589, PVDM  Trade s.r.o., IČ: 29358370 a HUNTERS Security s.r.o., IČ:24164798.
  2. Pověření p. Davida Vlčka k podpisu dodatku k rámcové smlouvě s T-Mobile.
  3. Program jednání sněmu delegátů.

Ukládá :

  1. členským firmám nahlásit počty osob na oslavu 20.výročí ASBS ČR, z.s. ve dnech 12.-13.9.2019.

Bere na vědomí :

  1. ukončení členství k 31.3.2019 vlastním rozhodnutím členských firem, a to ARAGON Security s.r.o., IČ: 02104831 a Bezpečnostní služba IBIS s.r.o., IČ: 27282368.
  2. Informaci o příslibu spol. TRIANGLES na doplacení dlužných čl.příspěvků ve výši 12.500,- Kč.
  3. Informaci p. Davida Vlčka o plnění rámcové smlouvy s T-Mobile.
  4. informaci o ukončení registrace ochranné známky ASBS ČR k 30.4.2019.
  5. informaci o konání představenstva a presidia dne 12.12.2019 v Brně, Bobycentrum.

Zapsal :  Dr. Jiří Nováček                    

                                                                                     JUDr. Jiří Kameník v.r.

                                                                                             president