SMĚRNICE 5 – FINANCE A HOSPODAŘENÍ

Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky z.s.

Směrnice č. 5

Finance a hospodaření

     Financování  potřeb  spolku „Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR z.s.“  (dále jen spolku)  a hospodaření s těmito financemi  je prováděno  na základě členské schůze spolku schváleného  finančního rozpočtu na daný kalendářní rok (daňový rok).

Čl. 1.  Financování a jeho zdroje, rozpočet

       Finanční  rozpočet  je základním  finančním  dokumentem  , kterým se  řídí  financování

cílů  spolku a je schvalován  členskou schůzí spolku. Nad  finanční limit tohoto dokumentu mohou být  financovány  pouze akce, pro něž byly  vytvořeny zvláštní finanční  podmínky, které nebyly a nejsou zahrnuty v rozpočtu.

       Finanční rozpočet musí být připraven ke schválení  představenstvu a členské schůzi nejpozději do 15. ledna  daného  kalendářního roku.

     Zdroji  financování jsou  zejména :

a)  členské poplatky

které  jsou stanoveny Směrnicí č. 2 – Příspěvkový řád.

b)  výtěžek ze specializovaných služeb poskytovaných konkrétnímu členu individuálně

       (zprostředkovatelské služby, tlumočnické služby, služby v zastupování člena )

c) výtěžek z pořádaných  výstav,  přednášek , školení  a prodeje  publikací  pro cizí 

       organizace i členy pokud nebyly zahrnuty do standardního poskytování služeb.

d)  grandy pro vzdělávání, rozvoj podnikání  v oboru apod.

e)  dary a dědictví

f)  sponzorské smlouvy

g)  jiné finanční příspěvky dle právního řádu ČR

Čl. 2   Bankovní účet a dispoziční právo

     Spolek má zřízen  bankovní účet  u peněžního ústavu, na který jsou  finační  prostředky ukládány  a z něj čerpány. O názvu peněžního ústavu a číslu účtu informuje sekretariát spolku své členy. Dispozice s účtem  je dána presidentovi a  1. vicepresidentovi, kteří vybírají a podepisují příkazy samostatně i u položek, které byly odsouhlaseny v rámci řádného rozpočtu na dané období.

U položek vzniklých ad hoc jsou povinni požádat o písemný souhlas (postačuje e-mail či fax) alespoň jednoho z vicepresidentů. Současně je však povinen předložit zdůvodnění vynaložené finanční částky na nejbližším presidiu ve zprávě o hospodaření.

Odsouhlasením zprávy o hospodaření se má za to, že hospodaření proběhlo dle určených zásad.

Čl. 3.  Výkaznictví a kontrola účetních operací

     Spolek je povinen vést zákonem stanovené účetní výkaznictví v souladu s právním řádem ČR.

      Běžnou kontrolu stavu hospodaření  a správnost  účetních operací zajišťuje  předseda kontrolní a etické komise prostřednictvím čtvrtletní uzávěrky, kterou předkládá v rámci své zprávy presidiu na nejbližším zasedání.

Čl.  4.  Hospodaření  a zajišťování potřeb spolku – pokladní hotovost

     K zajištění hospodářského chodu  sekretarátu spolku slouží pokladní hotovost, která je vyčleňována z finančních prostředků spolku.

     Veškerý pohyb finanční hotovosti je veden v pokladní knize.

Čl. 5   Závěrečná ustanovení:

     Pro styk s příslušným finančním úřadem a ostatními orgány státní správy je ve věcech financí a hospodaření určen za spolek president a 1.vicepresident.

         Finanční operace se řídí  zákonem o účetnictví, zákony o daních z příjmu právnických a fyzických osob, jakož i ostatními daňovými zákony a zákony s nimi souvisejícími.

       

      Náhrada škody se řídí Občanským zákoníkem, Zákoníkem  práce  nebo Obchodním zákoníkem v případě škody způsobené dodavateli.

    Projednáno a schváleno představenstvem spolku dne 2.9.2015 s  platností a účinností od 2.9.2015.

                                                                                                            JUDr. Jiří Kameník v.r.

                                                                                                                       president        S-ASBS ČR – Směrnice č. 5 – Finance a hospodaření 2015