Ostraha objektu prostřednictvím pultu centralizované ochrany

V souladu se zákonem ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“) jsou obecní (městské) policie zřizovány obecně závaznou vyhláškou za účelem zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Zákon o obecní policii ve svém ustanovení § 2 uvádí demonstrativní výčet činností strážníků obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Z obsahu písm. a) cit. ustanovení sice vyplývá, že strážníci přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, nicméně s odkazem na obsah ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a s přihlédnutím k ustanovení § 84,85 a 102 cit. zákona, nelze považovat nepřetržitou ochranu majetku právnických či fyzických osob (za úplatu), za plnění úkolů obce v samostatné působnosti, resp. za zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, neboť obce podle zákona o obcích nenesou odpovědnost za majetek svých občanů.

S odkazem na výše uvedené skutečnosti vykonávají obecní policie ve smyslu zákona o obecní policii v těchto případech pouze podpůrnou úlohu, omezenou na požadavky bezprostředního zákroku, neodkladného úkonu či provedení jiného opatření, zpravidla ve prospěch Policie ČR. Primární odpovědnost za ochranu bezpečnosti osob a majetku v České republice, jakož i odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů je v souladu se zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, svěřena této ozbrojené složce.
Dále uvádíme, že zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, které osoby jsou oprávněny provozovat živnost ve smyslu ustanovení § 2 citovaného zákona na území České republiky. Podniky, které na základě Přílohy č. 3 k živnostenskému zákonu – Koncesované živnosti, skupiny 314, zajišťují ostrahu majetku a osob, musí splňovat specifické podmínky (odborná způsobilost, bezúhonnost všech zaměstnanců, případně další stanovené v koncesní listině). Odbor pro místní správu zastává právní názor, že v případě napadení objektů zařazených do systému elektronické ochrany musí případný zákrok provést určení zaměstnanci podniku zajišťující jejich ochranu (nikoliv strážníci obecní policie). Podnik zajišťující ochranu osob a majetku musí být technicky a personálně vybaven tak, aby byl schopen dostát všem závazkům vyplývajícím z předmětu jeho činnosti. Pokud konkrétní situace výjimečně přesáhne kapacitní možnosti daného subjektu, lze se v souladu s platnou právní úpravou, obrátit na Policii ČR, eventuálně na strážníky obecní policie.