9. celostátní setkání členských firem a Sněm delegátů ASBS ČR o.s.

Úvodní slovo:

Dámy a pánové
,vážení delegáti , vážení hosté ,

Dovolte, abych tímto oficiálně zahájil 9. sněm firem sdružených v Asociaci soukromých bezpečnostních služeb České republiky.
Jde o sněm více pracovní, neboť na předminulém sněmu jsme se připravovali na oslavy 10. Výročí založení ASBS ČR a na minulém sněmu jsme průběh hodnotily. Proto začnu hned s obligatorní částí sněmu a :

Připomínám znění stanov :

Setkání je koncipováno jako setkání zástupců všech sdružených firem v asociaci a v pracovní části bude vykonán sněm volených zástupců,který je nejvyšším orgánem asociace.Volba delegátů probíhá v pobočkách.
Na celorepublikovém sněmu je hlasováno v zastupitelském režimu. Pokud nebyl za pobočku zvolen jiný delegát, hlasují předsedové krajských poboček , eventuálně jejich zástupci – místopředsedové.

Sněm je podle stanov ASBS CR tvořen :
Volenými delegáty a čestnými členy ASBS ČR.
Představenstvem , předsedy kontrolní a etické komise a presidiem ASBS ČR

Sněm schvaluje :
a)Zprávu o činnosti za uplynulé období
b)Programové zaměření na další rok zejména strategickou linii

Část společenská pak snad splní očekávání každého člena , neboť zde chceme zejména podpořit hlavní účel sdružení, což je komunikace s kolegy, které během roku jen obvykle slyšíme či sporadicky ve spěchu vídáme.

Legitimitu a ověření počtu hlasů zkoumá mandátová komise:
Navrhuji složení:
J.Strnad, ing.J.Raška,bc.K,Plesník
Pracovní část je složena z tohoto programu :
a)Čtení výroční zprávy do (10.00)
b)Čtení zprávy o kontrole a hospodaření přednesení rozpočtu (10.30 )
Na rok 2011.

Vyhlášení usnášení schopnosti:
Mandátní komise
Obligatorní dotaz:.
Shledal některý z delegátů vážnou překážku v obou zprávách , která by
bránila přijetí těchto zpráv sněmem ? Prosím nejde o diskusi o možných
alternativách řešení , to je věcí pozdější diskuse. . Jde o faktickou
nesrovnalost , která by ohrožovala pravdivost těchto zpráv.

c)Hlasování o přijetí výroční zprávy o činnosti ASBS ČR a zprávy o
hospodaření. Kdo z delegátů zástupců souhlasí se stavem hospodaření a stavem činnosti ASBS ČR , které byly předneseny v uvedených zprávách ?

12.00 – Přestávka na občerstvení

d) vystoupení partnerů a hostů , UO,UTB, T-mobile, H Expert,

e)Koordinační jednán í k vykonání zkoušek a předchozímu školení dle výzvy č.52

f) Předání certifikátů
g) Ukončení sněmu

Chce někdo tento program někdo změnit či doplnit ???

Požádám nyní . aby vicepresident pan Kříž , pan Světlík a asistentka provedli kontrolu usnášení schopnosti delegátů sněmu . Stav bude sdělen před započetím hlasování .

Přeji Vám všem příjemnou pohodu a příjemné a užitečné zážitky ze setkání.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ASBS ČR V  ROCE 2010
Rok 2010 nebyl původně plánován jako rokem významným, naopak se zde měla pozvolna tvořit struktura přebudovávání ASBS ČR jako profesionálně vedené společnosti s vymezenými úkoly, která do budoucna s ostatními společenstvy přejde do „Profesní komory SBS“. Přejde tam však taková část, kterou jiná společenstva nemají nebo ji mají v nežádoucí kvalitě.

Měl být v prvé řadě dobudován kolektiv „Školitelů a komisařů“
Měla být dokončena prověrka ASBS ČR jako držitele ISO.
Mělo být postupováno na tvorbě zákonů o „Soukromých bezpečnostních službách“ a „Profesní komoře SBS“.

Dovolte, abych ve zprávě zdůraznil zásluhy svých kolegů a poděkoval jim za pomoc a podporu, při správě záležitostí Asociace a budování jejího renomé..
Jde především o pana JUDr. Jiřího Nováčka a pana Milana Soukupa, kteří se mnou „ drží již několik let basu“ a na jednání mimo Asociaci ochotně dochází a utrácí tak svůj volný čas. JUDr. Nováčkovi děkuji dále za lví podíl na přípravě certifikace asociace pro získání ISO 9001,ISO 14001 a OHSAS 18001, dále za akci budování zkušebních komisařů, zejména pak zásluhy na nastartování a průběh kvalifikačních zkoušek, kdy svou erudicí a nestandardními přístupy pomohl zvládnout počáteční potíže. Milana Soukupa pak chválím za diplomatické jednání na Sektorové radě, kde jsme získali v rámci SBS samostatnou bezpečnostní sektorovou radu. Pro nezasvěcené jde o orgán navrhující pracovní pozice v oboru,garantované vyhláškou MPSV a MŠ ,dále HKČR a SPO. V době absence zákona o SBS jde o jediný dokument obsahující představy pracovních pozic v komerční bezpečnosti, bohužel s nejnižší právní sílou vyhlášky. Avšak právě tento dokument by se měl stát základem pro tvorbu zákona o SBS. Dále si velmi vážím práce Milana Soukupa na zdokonalování využití internetových stránek pro přenos nejaktuálnějších informací a zároveň žádám Vás , aby jste na tento informační prostředek stále více spoléhali a nedožadovali se písemných pozvání, informací a notoriet, které stránky nabízí.

Chtěl bych vyzdvihnout i zásluhy Vlasty Klajbla, Miloše Světlíka a Radima Vyorálka při pomoci zkušebnímu týmu v době počátků aktivace této činnosti, kdy se ochotně přizpůsobili a přijeli vypomoci zkušebnímu týmu v Praze. K organizaci školení a zkoušek bude věnováno dnešní odpoledne. Do zprávy chci říci, že Asociace společně s pracovníky firem sdružených v SC má dnes 23 zkušebních komisařů. Autorizovaný orgán je samostatně schopný provádět zkoušky po celé ČR za nejnižší ceny pro své členy a na vysoké odborné úrovni. Máte určitě pravdu, když namítnete, že jsou ostatní autorizované osoby, které zkoušky neprovádí, jen si je nechají zaplatit. Nemůžeme nikoho nutit, aby přijal naší myšlenku, Udělali jsme však v sektorové radě následující zpřísňující závěry a hodláme tyto nekalé praktiky vymítit, neboť toto jednání je krátkozraké a hloupé.

V řadě děkování nemohu zapomenout poděkovat také Davidu Vlčkovi z firmy Cobrasecurity sro, který již tradičně věnuje značné úsilí zpracování technických dat rámcové smlouvy s T-mobilem a bez jeho aktivit si nedovedu představit jak bych smlouvu mohl vůbec podepisovat. Děkuji tím i P.Petříkovi, řediteli a majiteli firmy, který Davidovi pro tuto činnost dává prostor.

Tvorba zákona o SBS od svého rozběhu na jaře 2010, kdy se uskutečnila 3 jednání se zástupci braně-bezpečnostního výboru, se zadrhla. Od doby konání prvních voleb v r.2010 do současné doby s námi nikdo nebyl ve styku. Náš společný tajemník mgr. Zapletal udržuje spojení s poslancem p. Boháčem, který byl už na jaře 2010 určen za lídra parlamentního týmu. Poslední telefonát před 14 ti dny sliboval nápravu a začátek práce na zákonu. Bohužel má parlament pořád jinou prioritu než bezpečnost státu a obyvatelstva. Tato práce je teď prvořadá, neboť zákon 155/2010 Sb. O snižování administrativní zátěže podnikatelů k 1.8.2010 zrušil náplně činností uveřejněné v zákoně 274/2008 Sb. a ty zůstaly jen v NV 278/2008 Sb. Což je stejný stav, který v nedávné minulosti 15 let stavěl naši činnost mimo zákon a to zejména činnost soukromých detektivů. V roce 2010 jsme se v legislativě vrátily opět do roku 1993. Bohužel zde zůstalo školení, lépe řečeno přezkušování našich lidí a to i v podobě přihlouplé tzv. „Sobotkova přílepku“. Tento přílepek má jedinou hodnotu a to, že prodlužuje termín dokončení zkoušek do 31.7.2012.Komu a proč to vyhovuje je zřejmé. Skupině cizích firem, zejména s bývalého SSSR, které pod rouškou tohoto podnikání se etablují v naší zemi těmi nejhoršími praktikami, dále úplatným ministerským úředníkům, kteří za to dostali dobře zaplaceno, aby § 63 a) ze zákona 274/2008 Sb. odstranili. Můžeme zvolat, ať žije korupce a bezpráví v našem banánovém státu, ale to není pro Vás nic nového.,

V roce 2006 jsme jako presidium navrhli ukončení spolupráce s CoESS, neboť se domníváme , že neplní očekávanou funkci zpravodaje z dění v EU. Zamítli jsme i v roce 2008 připojení, k iniciativě ESBOC o což mě požádal JUDr. Brabec a JUDr. Pávek. Toto východoevropské uskupení dokonce nechce žádné poplatky,nemá žádné kontakty než úzce mezi sebou pár jedinců.
Přes náš odpor k těmto uskupením jsem byl v červenci 2010 kontaktován zástupci COESS, německým a slovinským delegátem.Byl jsem požádán o zorganizování pražské konference, kterou CoESS finančně sponzoroval. Někteří z Vás byli přítomni dne 21. Září 2010 na konferenci a mohou Vám své dojmy zde sdělit. Já jsem v CoESS již znám jako president rebel, což na této konferenci potvrdil i tajemník CoESS Šaněl Cobass. Pokud CoESS nezmění příspěvkovou morálku a nezačne aktivně pomáhat na legislativě jednotlivých zemí, je pro mě mrtvou organizací a příspěvky mu věnované jsou vyhazováním peněz z okna. Jedinou jeho výhodou je, že můžeme čerpat ze znalostí ostatních zemí. Konkrétně my ze Slovinska, kde mají skutečně dobrý zákon o SBS. Ten je momentálně v překladu a náklady uhradí s tím spojené UNIE. Naopak to co předvedla slovenská delegace, je pro mě šok. Policajti rozhodují o Vašem podnikání, které doslova řídí a za Vaše peníze Vám rozkazují samé nesmysly. Pozitivní je to , že o všem vedou bezvadné statistiky, které mají velmi dobrou vypovídací schopnost o oboru. Časem by mohly statistiky posloužit právě pro svržení tohoto nesmyslného systému podnikání, protože přesně ukazují negativa, která my tušíme a známe.
Ke každé činnosti jsou potřebné peníze. Proto se já i presidium koncem každého roku zamýšlíme jak peníze do rozpočtu sehnat.
ASBS ČR je nyní firmou. Je krajně nepříjemné, když rozpočet není naplňován průběžně. Je mně též velmi nepříjemné oslovovat své kolegy a žádat je o úhradu jejich členských příspěvků. Odmítám plnit funkci výběrčího „daní“. Jsme kolegové a každý svým přístupem k plnění povinností, ke kterým se dobrovolně zavázal dává najevo kdo je. Asociaci neplatičů nechci vést, nechci v ní ani být. Přes veškeré problémy sdělím ,že rozpočet se vyrovnaný s mírnou úsporou , jako každoročně. Rozpočet za mé éry nikdy nebyl překročen či diametrálně měněn. Bez souhlasu presidia a představenstva se jednotlivé přesuny finančních částek nikdy nekonaly. Myslím ,že jde o zásadu ,kterou by si i budoucí vedení Asociace mělo zachovat jako účinný nástroj, případně by tato zásada měla s námi odejít do připravované KOMORY.

Od roku 2009 informuji presidium o svých pokusech sehnat grant na vyškolení a vyzkoušení našich zaměstnanců. Moc se mně to nedařilo, některé granty šly prostě kolem nás. Až výzva č.52 vyhlášená v v lednu 2010 nám byla nakloněna. Nebyla nám nakloněna zcela. Projekt musel být podán do 5. března. V té době jsem pro Vás žádal cca 24.mil. V květnu nás od sunuli do tzv. zásobníku schválených projektů na druhém místě. Potvrdili prvních 12 projektů. V srpnu jsem se dozvěděl, že nás uvolnili ze zásobníku a odsouhlasili, avšak se změnou na 15 mil. Kč. Projekt se musel upravit. Upravený rozpočet se pak musel doložit právě Vašimi potvrzeními kolik osob proběhne školením. Tento počet osob, který jste odsouhlasili se znovu přepočetl na peníze a musela se zavést evidence de minimis, kterou Ti co již podobný grand obdrželi znají. Nechtějte , abych se vyjádřil o některých Vašich postojích. Jedním slovem, pokud jste natolik bohatí, že si můžete vše zaplatit, tak to řekněte rovnou a nemusíme se zdržovat. Pokud jste nahlouplí a nechápaví, pak požádejte velmi slušně o zvláštní péči mě nebo jiného kolegu, budeme se snažit mít pro Vás pochopení. Nedomnívejte se však, že se kvůli vám někdo postaví na hlavu a ,že jsem tak blbý, že za Vás podepíšu 15 milionů a nechám se zavřít a zfendovat majetek . Vaše některé dotazy a invektivy má schované. Peníze jsme oficiálně získali mým podpisem smlouvy dne 7. ledna 2011. Nyní nás čeká přesné sestavení plánu školení, mě pak jeho přesné doložení finančními prostředky a jejich prokázání. Tomuto bodu budeme věnovat celé odpoledne. Je mi líto pražské pobočky, že jsem pro ně nevybojoval tzv. pražskou výzvu č.5, ale i pro ně budu mít zprávy, které je částečně potěší.

Návrh další činnosti ASBS ČR v roce 2011 :
.
Asociace bude nadále udržovat pro členy soubor levných vstupů:
Rámcová smlouva T – mobil
Nožnost smluvního vztahu O2 –rámcová smlouva IBA
Informační servis internetových stránek,
Možnost získání levné certifikace ISO –Hexpert
Možnost levných oděvů i vozidel, PHM cestou členské firmy DOSON
Možnost právní konzultace s využitím programu CODEXIS zakoupeného prfo potřeby presidenta a presidia.

Asociace bude nadále vést odborně společenskou činnost :
za vhodnou legislativní úpravu komerční bezpečnosti-zákon o SBS
za samostatnou oborovou komoru SBS
za důstojné postavení Asociace v rámci orgánů a organizací státu
ke spolupráci s mezinárodními subjekty
ke spolupráci s UTB a UO
udržet již získanou vysokou popularitu v oboru i na veřejnosti
Asociace bude vést a realizovat školící a zkušební činnost s využitím výzvy č.52, tak aby získané prostředky byly:
v plné míře využity pro potřeby zaměstnanců členských firem,
řádně zdokumentovány a doloženy do účetnictví výzvy č.52
aby proškolení odborných činností bylo provedeno s ohledem na datum 31.7.2012
Vážení kolegové myslím ,že toto je program , který nejen naplňuje , ale i přeplňuje možnosti Asociace a jejího vedení. Proto mimo souhlas s tímto programem od Vás očekávám i jeho konkrétní podporu ve vstřícném a iniciativním jednání při zajišťování jednotlivých úkolů. Myslím , že po 10 letech se členové Asociace dočkali vrcholu svého přání, kdy Asociace pro ně přináší dosti značné finanční prostředky.

Děkuji za pozornost …………