6. Sněm ASBS ČR

6.SNĚM ASBS ČR,
konaný dne 15.května 2008 v Brně

Dámy a pánové, vážení delegáti, vážení hosté,

dovolte, abych v tuto chvíli oficiálně zahájil 6. sněm firem sdružených v Asociaci soukromých bezpečnostních služeb České republiky.

Vážené kolegyně a kolegové dovolte mi nyní, abych na našem sněmu přivítal naše hosty:

 • ThDr. Jiřího Vaníčka – ředitele úřadu Ústřední rady církve husitské Československé a tajemníka této církve pana Karla Potočka, kteří mě, unii i asociaci uvedli a provázeli společenskými akcemi oslav Jana Žižky a vzpomínkových aktů u příležitosti výročí narození T.G. Masaryka.
 • Vítám pana brig. gen. prof. Ing. Rudolfa Urbana, rektora University Obrany v Brně.
 • Presidenta UNIE SBS a presidenta SC a generálního ředitele firmy Securitas, pana Michala Kuníka, který podpořil a podporuje společný postup SC a ASBS ČR s cílem zlepšit podmínky podnikání v tomto oboru.
 • Prorektora University T. Bati ve Zlíně pana doc. RNDr. Vojtěcha Křesálka CSc, bohužel musím omluvit zástupce UTB FAI a našeho čestného člena, pana prof. ing. Vladimíra Vaška Csc., který právě v těchto dnech je sám pořadatelem vědecké konference ve Zlíně.
 • Vítám dále oblastního ředitele firmy ATLAS software pana Jana Fišera a jeho spolupracovníka pana Jana Augustu.
 • Vítám mezi námi také tajemníka UNIE SBS pana mgr. Radka Zapletala i když si nejsem jist, zda jej mám řadit mezi hosty či domácí.

Vítám Vás všechny zástupce členských firem, kteří svou účastí na tomto sněmu dáváte najevo, že Vám není osud komerčního průmyslu lhostejný, že stejně jako já máte zájem o vytvoření dobrého podnikatelského prostředí v tomto oboru, neboť jen tak nás profesní činnost může bavit a také přinášet potřebný ekonomický užitek.

Sněm má jako obvykle dvě části. Část s pracovní problematikou, která má sloužit vám členům k orientaci v současné a další činnosti ASBS ČR.

Do této části patří zejména prezentace výroční zprávy a zprávy o hospodaření. Pracovní část zakončíme hlasováním delegátů sněmu a to formou aklamace. Delegáti se tak vyjádří souhlasným či nesouhlasným stanoviskem k činnosti v ASBS ČR v roce 2007 a k jejím výhledům na rok 2008 a 9.

Veškeré dokumenty byly uveřejněny na webových stránkách asociace, ale pro Vaši možnou okamžitou kontrolu jsou zde v sále též vyvěšeny plán činnosti i finanční rozpočet. Proto si prosím v této první pracovní části dokumenty prostudujte.

Část společenská pak snad splní očekávání každého člena, neboť zde chceme zejména podpořit hlavní účel sdružení, což je komunikace s kolegy, které během roku jen obvykle slyšíme či sporadicky a ve spěchu vídáme.

Sněm schvaluje :

a) Zprávu o činnosti za uplynulé období

b) Programové zaměření a zejména strategickou linii, která určuje vývoj našeho společenstva a jeho působení na zdravý podnikatelský vývoj v komerční bezpečnosti .

Před čtením uvedených zpráv prosím vicepresidenta P.Kříže, asistentku ASBS ČR a JUDr. Nováčka o sečtení počtu volitelů, aby bylo možné po ukončení čtení zahájit hlasování.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ASBS ČR V ROCE 2007:

ASBS ČR v roce 2006 na sebe převzala „prezidenství“ v USBS . Tato aktivita nás provázela celý rok 2007 a to až do 15. ledna 2008, kdy byl zvolen prezidentem pan Michal Kuník, který je zároveň prezidentem SC. SC dle dohod bude funkci vykonávat v průběhu roku 2008/09. Jak víte toto uskupení vzniklo 1.7. 2004 a jeho úkolem společný postup na ovlivňování vývoje komerčního bezpečnostního průmyslu, což je pro každého z nás priorita, neboť se všichni snažíme o dosahování co nejlepších ekonomických výsledků v našem podnikání.

Tato skutečnost mě vede ke krátké úvaze o smyslu sdružování de facto konkurentů. Je vůbec smysluplné se sdružovat a proč?? Vždyť jsme v každém výběrovém řízení postaveni do role soupeřů.

Odpovím Vám slovy T.G. Masaryka, který připomínal, že demokracie je diskuse. Měl na mysli střetávání různých východisek a postojů, ovšem vždy v rámci slušné konkurence. Slušnost je dána přirozeně maximální věcností účastníků a jejich vzájemným respektem. Ostatně slovo konkurence znamená doslova přeloženo sou-běh. Běžci spolu závodí o vítězství, když dodržují pravidla a střeží se potměšilostí a ran pod pás. A to je náš cíl. Nastavení takových pravidel, které umožňují profesionální aktivitu s větším či menším úspěchem, ale ne korupční, diletantská výběrová řízení, které jsou vedeny obvykle arogantní snahou odběratele získat neoprávněné výhody a služby za cenu, která ponižuje jakoukoliv lidskou činnost. Takové aktivity však žádný z nás nedokáže vést sám. To je především smysl našeho sdružování. Dalším smyslem je vytvořit sdružené síly na ovlivnění běžných ekonomických stimulů jako je nákup potřebných služeb. Proto Asociace se snaží i o druhou část své činnosti získat pro své členy tyto ekonomické výhody, kterých by nikdy bez spojení s ostatními subjekty nedosáhly.

Aktivity v USBS nás zcela pohltily a pro práci představenstva a prezidia ASBS ČR znamenaly více práce a částečně změnily priority naší činnosti. Jde o pochopitelné změny, které jsou pro nás existenčně důležité. Presidium ASBS ČR se chce chovat jako moderní vedení firmy. Asociace je skutečným podnikem, který musí přísně sledovat účelnost vynaložených financí a to nejen z hlediska zájmů členů, ale i z hlediska dosažení zvolených cílů.

Plnění některých úkolů totiž vyžaduje spolupráci zkušených odborníků i z oblastí mimo bezpečnostní průmysl.

Členská základna není malá. 68 sdružených firem představuje 5 380 zaměstnanců a celkový obrat 1,1 miliardy Kč. Tyto údaje jsou zároveň chybné protože jsem Vám nemohl započítat obraty a zaměstnance u deseti firem, které svou povinnost vůči ASBS ČR nesplnily a neodevzdaly každoroční dotazník o počtu členů a dosaženého obratu. Myslím, že obraty našich firem oproti minulému sněmu nepoklesly.

Asociace přesto nepřestala plnit svou úlohu ve vztahu ke členské základně.

A svou činnost již od roku 2006 rozdělila na činnost:

a) zajišťování relevantních informací o dění v oboru soukromých bezpečnostních služeb

b) získávání programů levných ekonomických vstupů pro každou členskou firmu

Dnes Vám však musím sdělit, že zde existuje i bod třetí :

c) jde o vnitřní povinnosti asociace jako firmy vzhledem k ostatním právním subjektům, které obvykle bohužel přináší i ekonomické vícenáklady.

Vysvětlím hned tento bod. V době kontrol správních orgánů jako byl Úřad práce Praha, Finanční úřad Praha, Správa sociálního zabezpečení, ale i dotazy soudů, či příprava materiálů pro spolupracující orgány státní správy, přináší tato činnost výkonnému vedení Asociace zvýšené náklady a úsilí, které je nutné zabezpečit např. i konzultační činností odborníků z jiných podnikatelských oblastí. Koncem roku 2007 byla asociace podrobena kontrole zdravotní pojišťovny za období 2000 – 2007. Kontrola zabrala několik týdnů přípravy. Bylo nutné požádat i účetní firmu, která v inkriminované době materiály zpracovávala. Bylo nutné svést archivaci za 6 let. Kontrola dopadla bez výtek.

Na tomto příkladu chci dokladovat, že ASBS ČR musí počítat i s takovými skutečnostmi jako je dokumentární činnost včetně dlouhodobého uložení dokumentů. Musíme počítat jako každá firma s více náklady za podobné mimořádné akce, kterým se nelze vyhnout a pro které je nutné dokumenty třídit a archivovat . Stejná příprava se stává čím dál podstatnější u každé akce, kterou asociace pořádá, ať to je výstava, propagace, lobing, sněm, konference, ale i smlouvy pro členy s dodavateli služeb nebo práce na přípravě materiálů pro státní či správní orgány. To vše klade požadavky spíše na profesionální vedení, než amaterskou dobrovolnou strukturu. Existence ASBS ČR spočívá v zásadách přijatých v roce 2003 – vlastní práce asociace je v KP, povinnost předsedy KP v účasti na zasedání představenstva, společná práce presidenta a dvou vicepresidentů, profesionalizované práce účetní a sekretářky.

Začal jsem zprávu o činnosti touto připomínkou proto, abych zdůraznil činnost svých spolupracovníků, zejména společného tajemníka UNIE pana Radka Zapletala, ale i členů rozšířeného presidia, kdy účast pana Dr. Nováčka, pana P.Petříka, p. Malého a pana Soukupa je naprosto nezištná a přináší jim jen oběť na volném čase a mnohdy i na svých hmotných prostředcích. Nelze však již takovouto „firmu“ – Asociaci řídit bez účelné dělby práce.

K vnitřní činnosti ASBS ČR musím ještě dodat, že nám novela zákona o sdružování č. 83/94 Sb. ukládá změnu organizační struktury, kterou musíme do konce roku 2008 vyřešit, abychom nebyly postižení registračním orgánem Ministerstva vnitra ČR. Jde o skutečnost, že post presidenta musí nést název předseda, nemůže tudíž být presidium, ale výkonné předsednictvo a místo předsednictva patrně představenstvo. S tím souvisí nejen změna názvů, ale např. funkce předsedy musí být čestná a tudíž neplacená nebo opačně statutár musí být ve vztahu plného zaměstnaneckého poměru s odměnou podléhající sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Vše je možné řešit jde však o otázky, které bude muset do konce roku 2008 vyřešit současné presidium a představenstvo, které má tak danou náplň na své dvě zbývající zasedání. To však není jediná činnost těchto orgánů. V příštím roce oslavíme jubilejní 10. výročí založení Asociace, která vznikla sdružením 7 méně početných komor a sdružení. Také jde o rok ve kterém budou probíhat volby do všech orgánů Asociace.

KRAJSKÉ POBOČKY, které jsou základem práce naší Asociace však nemají stejné standardní výstupy, nehledě na skutečnost, že se nám nedaří vybudovat pobočku v Karlových Varech a Ostravě. Díky iniciativě pana Malého a B- ADOS jsme opětovně získali obsazení kraje Vysočina.

Nejvýznamnější událostí r. 2007 – konference COESS :

V lednu 2007 se ASBS ČR v rámci UNIE podílela na přípravě a realizaci Mezinárodní konference pořádané COESS v ČR. O této jste byli informováni a víte, že zde došlo k aktivitám, které vyvolaly další proces v oblasti usilování o zlepšení podmínek podnikání v komerčním průmyslu. Byly to dopisy předsedovi Branně-bezpečnostního výboru PS ČR panu mgr. Bublanovi, ministru vnitra MUDr. mgr. Langrovi a ministru obchodu a průmyslu ing. Římanovi. Opětovně vystoupily na povrch názory o speciálním zákonu o SBS, který začala prosazovat AGA i KPKB, zejména ve vlastní iniciativě „modrých majáků“, kdy žádali pro svá výjezdová vozidla tuto výhodu právě uzákoněnou v tomto speciálním zákonu. Nevím jak by tato sdružení chtěla zdůvodnit přednost zásahu proti pachateli krádeži oproti výjezdu hasičů k požáru, který má určitě větší škodní záběr než vyrušený pachatel v rodinném domku. O porovnání s výjezdem záchranné zdravotní služby snad nemá smysl polemizovat.

Nesdílím názor, že by nám tento speciální zákon dal jakákoliv privilegia či lepší možnosti podnikání. Naopak se domnívám, že by nám nařizoval plno nesmyslných ustanovení, které by jednak zvyšovaly náklady na výkon komerční bezpečnosti a jednak by zcela určitě stanovil plno nesmyslných administrativních omezení, které by zvyšovaly jen růst korupčních faktorů.

V rámci presidia UNIE byl akceptován mnou deklarovaný názor, že pro získání legality a legitimity oboru postačí překlopení popisu oboru z nař. vl.č. 469/ 2000 Sb. do novely živnostenského zákona. Toto překlopení nám může významně pomoci v kultivaci trhu v oblasti komerční bezpečnosti. Svůj názor jsem zdůvodnil v publikace Komerční bezpečnost ASPI 2007 a měl tak možnost jej konzultovat s ostatními odborníky v naší profesi. Myslím,že tato úprava by pomohla hrozícímu střetu naší činnosti s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Dala by nám šanci při komunikaci s Úřadem pro hospodářskou soutěž a zcela určitě nám umožní rovnocenné postavení při soudních sporech, kde soud nemá naši činnost o co opřít, neboť posuzuje věc pouze z hlediska zákona nikoliv podnormativních aktů. Pomohl by nám i při stanovení různých oborových metodik (PCO, převozy peněz, zdravotní kvalifikace). Ty mohou být vydány i státními orgány jen na podkladě zákona. Pokud si přečtete novelizované znění ŽZ, tak zjistíte že de jure naše činnost vlastně neexistuje vyjma lakonického a nic neříkajícího konstatování, že taková koncese existuje. V době, kdy PČR hodlá opustit určité komerční činnosti je neexistence konkrétního popisu činnosti SBS v živnostenském zákonu skutečně hrozbou.

Rozhodnutí presidia USBS mělo konkrétní podobu v aktivitě jednání na MOP, kde jsem jednal se svým jmenovcem panem Petrem Kameníkem, ředitelem živnostenského odboru a v jednání na MV ČR, kde jsem společně s panem Kuníkem a Zapletalem jednal s ministrem vnitra ČR o této úpravě. Jednání byla ukončena v únoru 2008, kdy nás ministr vnitra vyzval k předložení paragrafovaného znění. Byl vytvořen pracovní tým mgr. Zapletal a za MV ČR mgr. Bačkovská, kteří překlopení znění vládního nařízení zpracovali a předali ke schválení vládě. Bohužel nebyl stihnut termín novely ŽZ, ne však naší vinou. Proto byl zvolen jiný postup tzv. Poslanecké iniciativy, která by měla být provedena mezi prvním a druhým čtením zákona o PČR, neboť by tak úkoly policie při „fotbalech“ a podobných akcích mohly být částečně převzaty SBS. Pro zajištění souhlasného stanoviska všech politických stran probíhá ze strany ASBS ČR „obcházení“- vysvětlování záměru zákona zejména poslancům v branně bezpečnostním výboru.

Snaha o prosazení rozumného a plodného zákona nám potvrdila, že pokud se zájmy všech subjektů v komerční bezpečnosti nesjednotí je to na úkor právě těchto subjektů samých.

V jednotě je síla, že tato síla nám pomůže už konečně zvrátit neblahý vývoj v oblasti našeho podnikání k našemu prospěchu je evidentní, avšak asi neproveditelné.

V minulém obdobím jsme vyzkoušeli různé cesty spojení:

 • s Hospodářskou komorou
 • s Agou
 • s ČAP a dalšími subjekty

Bohužel ani jedno spojení nepřineslo trvalou spolupráci, vztah rovnoprávnosti a vyzdvižení odbornosti. Vždy se zde předváděla přehlídka presidentů, vicepresidentů a jejich ambiciózních snah o osobní prospěch.

Rozumné sloučení všech relevantních subjektů SBČ však opět prodělává renesanci v podání aktivity AGA, která se sama staví do čela komerční bezpečnosti a snaží se o budování „Národního společenstva s politikem v čele“. Název tohoto uskupení je Rada pro ochranu majetku a osob. Iniciativu přinesl Certifikační istitut, s.r.o a Inspekční orgán AGA. Pamětníci si okamžitě doplní jména iniciátorů Ing. Urban a Ivo Kolář .

Přečtu Vám náplň činnosti:

Pomáhat při rozvoji hodnotících orgánů vztahujících se k jejich nestrannosti, působit proti jakýmkoliv komerčním tendencím, které zamezují důslednému a objektivnímu hodnocení kvality. Navrhovat případné změny ovlivňující důvěru v hodnocení obou orgánů…. Provádět roční přezkoumání nestrannosti procesů auditů, hodnocení a rozhodování o hodnocení.

S nabídkou členství se obrací na orgány státní správy, pojišťovny, odborné školy, sdružení podnikatelů působících v bezpečnostním průmyslu. Je patrné, že tato rada míří „vysoko“. Bohužel to byla UNIE, která prostřednictvím R. Zapletala předala pět podmínek na kterých se musí v rámci spolupráce všichni sjednotit. Nikdo ze zúčastněných ostatních společenstev nic produtivního nenavrhl. 5 bodů na kterých se mají subjekty shodnout:

 • Standardy- realizace legislativních změn novelou ŽZ
 • Rozšíření trhu – zamezení pseudopodnikání státní správy a samosprávy
 • Pracovní podmínky – novela zákoníku práce
 • Veřejné zakázky – aby byl zaveden institut nepřiměřeně nízké ceny a byl povinně akceptovatelný
 • Kooperace- všechny subjekty se budou podílet na přípravě a realizaci jednotlivých strategií a budou se účastnit jak finančně, tak poskytnutím odborníků

U toho také toto jednán skončilo.

Pro úplnost informací o dění v bezpečnostním průmyslu se musím zmínit o aktivitě tzv. ESBOCu Evropského klubu SBS, který je složen ze zástupců ČR – Mgr. Rambousek – JUDr. Pávek, Polska a Maďarska neboli zemí tzv. Višegrádu.

Nepochopil jsem tuto iniciativu ESBOCu ani iniciativu AGA . Důvodem mé neschopnosti se zamyslet nad jakousi spoluprací s těmito novými subjekty je skutečnost, že AGA chce vystupovat jako nositel technických zkušeností z Evropy, neboť je členem EUROALARMU, evropského sdružení, které je však samo členem COESS. Proti tomuto evropskému sdružení vstupuje ESBOC se všemi třemi účastníky. COESS sdružuje 24 národních uskupení včetně UNIE, která je národním reprezentantem ČR.

Pro chápání jednoty oboru je pro mě tento vývoj skutečně nesrozumitelný a to zejména poté, co víme, že na české straně již existuje národní CSI-Czech Standards Institute, který oficiálně přebírá technické normy z prostředí Evropy. Snad budete mít Vy moji kolegové více štěstí v chápání této situace a rád si vyslechnu vaše stanoviska.

Další zavazující akcí byla účast v tzv. Sektorové radě, která je sestavena dohodou MPSV, HK, SPO a výkonným členem firmou Trexima Zlín. UNIE zde byla jedním z účastníků SPO delegována jako zástupce za obor komerční bezpečnosti. Jaké však bylo naše překvapení, když o našem vstupu nechal pan Luboš Krejčí z ČK SBS společně s panem Bayerem hlasovat a to se zamítavým stanoviskem. Své místo jsme si pochopitelně obhájili, ale pře intervenci SPO, který v podstatě pohrozil zrušením celé rady. Jak vidíte jednota nadevše. Zde je mi však motivace účastníků jasná, protože za vypracování jednotlivých zaměstnaneckých pozic je finanční motivace.

Mezi propagační akce UNIE a tím i ASBS ČR patřila i účast na slavnostích Jana Žižky a T.G. Masaryka. Díky vzorové přípravě akcí ze strany právě našich hostů z Církve husitské Československé šlo skutečně o společensky významné a hodnotné akce.

V rámci ASBS ČR jsme se pak účastnili dvou konferencí. Jednak konference UTB u příležitosti výstavy Pragoalarm, kde jsme propagovali ASBS ČR jako nejpočetnější profesní uskupení. Dále pak na Mezinárodní konferenci pořádané UTB ve Zlíně, kde ASBS ČR vykonala zároveň své pravidelné zasedání. U příležitosti této konference byl natočen DVD clip s tématikou ASBS ČR, který je v současné době promítán na našem výstavním stánku zde v Brně.

Spolupráce s FAI UTB Zlín je zabezpečována na podkladě smluvního vztahu, který je dnes například deklarován zde na výstavě v Brně, kdy užíváme společný výstavní stánek. Spolupráci zajišťují především JUDr. Laucký, JUDr. Vyorálek a president Asociace. Spolupráce nemá jen propagační význam. Dnes jsou již na této universitě produkovány magisterské a bakalářské práce, které je možné využít i v praxi. Ne však takové, kdy nás oslovil student a hodlal rozebírat použití teleskopického obušku v praxi komerční bezpečnosti. Neuvědomil si totiž, že pro nás obušky hrají stejnou roli jako třeba násada od lopaty. Neví, že se nejedná o donucovací prostředky PČR, ale jen o obrané prostředky jejichž užívání je naprosto odlišné od prostředků donucovacích. Taková práce nemá pochopitelně pro komerční bezpečnost význam. Jsou však studenty zpracovávány velmi kvalitní bakalářské a magisterské práce. Jménem Asociace byla opětovně udělena absolventům cena ASBS ČR za nejlepší oborovou diplomovou práci.

SEZNAM/ INTERNET/

Dosáhnout potřebného efektu v propagaci činnosti ASBS ČR lze v elektronické podobě jen projekty placené reklamy u provozovatele internetu. Byl zvolen SEZNAM, kde akce probíhala již v roce 2006 . Celoroční reklama pro oblast hlídacích služeb s garantovaným umístěním na místě 1až 3, přinesla několik drobných akcí, které byly vesměs zabezpečeny po celé ČR různými členskými firmami.

Protože naše internetové stránky jsou členěny podle krajů, není žádná z firem zvýhodněna nebo poškozena. Byla získána EU doména. Právě zde by měly naše společné peníze přinášet užitek každému jednotlivci. Na druhou stranu jsem se zamyslel na kritickým příspěvkem pana Prokopiuse, který sice nebyl zcela informován, ale na jeho připomínce přeci jen něco pozitivního vidím. Takovéto akce musí být skutečně cílené. Pokoušeli jsme se např. využít reklamu S-klik, která se však pro náš obor vůbec nehodí a je možné, že by zmenšená finanční hodnota postačila u více provozovatelů a měla by větší účinek.

T-MOBIL/ O2

Od roku 2005 došlo ke spolupráci s T- mobilem na podkladě výhodné Rámcové smlouvy, která byla v minulém roce ratifikována. Vyskytly se však námitky, že by podobná smlouva měla existovat i s dalším velkým provozovatelem O2. Vzhledem tomu, že jsem původní smlouvu obtížně rozbíhal s vicepresidentem p. Milošem Světlíkem neměli jsme představu jak povinně objemově naplnit smlouvu s O2. Proto presidium Asociace uvítalo návrh pana M. Soukupa.

Každý člen má možnost do těchto slev okamžitě vstoupit. Je s podivem, že zejména malé firmy této smlouvy nevyužívají. Takovýchto levných vstupů nemohou samostatně nikdy dosáhnout ani firmy velké. Dnes je tedy možné využít jak Rámcové smlouvy s T- mobilem, tak rámcové smlouvy IBA s O2. Zamysleme se všichni nad skutečností , jak by asi klesly ceny pokud bychom skutečně dosáhli mohutnějších objemů. O podrobnostech Rámcové smlouvy s T- mobil Vás bude informovat pan Světlík ve svém příspěvku.. K této části zprávy musím jen dodat poděkování firmě IBA Chomutov, která nám umožnila bezrizikové výhodné přistoupení O2. Chci osobně poděkovat panu Milanu Soukupovi, jejímu jednateli.

Ve své zprávě o činnosti chci jen dodat, že veškeré tyto akce jsou podporovány, financovány a realizovány z Vašich příspěvků. Je potřebné tedy tuto zprávu chápat v kontextu se zprávou o hospodaření , kterou přednese pan P. Petřík. Ke zprávě o hospodaření chci předeslat, že poprvé za 6 let předkládáme rozpočet totožný s rozpočtem minulého roku i přes to, že náklady povážně stouply. Důvodem je skutečnost, že drobné úspory minulých let mohou zajistit i malý debet, kterého pravděpodobně dosáhneme z důvodů navýšení všech cen zboží a energií v roce 2008. Je pak na novém vedení asociace, jak si po volbách v roce 2009 nastaví rozpočet a jeho krytí.

Dámy a pánové,

Děkuji Vám za pozornost se kterou jste vyslechli závěrečnou zprávu o činnosti, která zahrnuje především nejpodstatnější situace ve vývoji ASBS ČR. Je zřejmé ,že my jako skupina podnikatelů sdružených v oboru soukromých bezpečnostních služeb máme každý své problémy. Avšak některé problémy se nedají řešit samostatně, ale jen společně. Přeji sobě i vám ,zástupcům členských firem, aby nám ta společná cesta sílila a přinášela užitek a abychom se v příštím roce sešli ještě ve větším počtu .

President ASBS ČR:

JUDr. Jiří Kameník